Reguliere waarderingssubsidies

De gemeente Brunssum telt veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente. Subsidies zijn een belangrijk instrument om maatschappelijke doelen te verwezenlijken.

De subsidieaanvraag dient uiterlijk 31 augustus in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend te zijn.

Bij de aanvraag dient u een aantal documenten als bijlage toe te voegen, dit zijn o.a.:

 • Een overzicht met de openbaar toegankelijke activiteiten die u komend jaar gaat organiseren. Geef hierbij duidelijk aan wat de beschrijving, het doel en het beoogd resultaat is per activiteit.
 • Een begroting en dekkingsplan voor de kosten en opbrengsten van de activiteiten.
 • De statuten van uw organisatie

Tip: Bekijk vooraf aan het indienen de regeling waaronder uw organisatie valt.

De subsidieregelingen

De volledige subsidieregelingen kunt u raadplegen via de volgende links:

 1. Cultuur
 2. Sport
 3. Gehandicaptensport
 4. Speeltuinwerk
 5. Scouting
 6. Seniorenverenigingen
 7. Lotgenotenorganisaties
 8. Wijkteams
 9. Buurtverenigingen
 10. Overige maatschappelijke verenigingen en stichtingen

Subsidieaanvraag

Digitaal indienen

Wij verzoeken u de aanvraag digitaal in te dienen via het volgende formulier: 

Aanvragen reguliere waarderingssubsidie (inloggen met DigiD of eHerkenning niveau1)

Op papier indienen

Beschikt u niet over DigiD of eHerkenning (niveau 1)? Download het aanvraagformulier en stuur dit gemeente@brunssum.nl of via de post naar Postbus 250, 6440 AG Brunssum.

Verantwoording subsidie

De subsidies die zijn verleend worden steeksproefgewijs gecontroleerd. De aanvrager krijgt hierover meer informatie na het indienen van de aanvraag.

Meer informatie

De diverse subsidieregelingen vormen samen met de kadernota en algemene subsidieverordening het volledige subsidiebeleid van de gemeente Brunssum.