Meldingsplicht sloopactiviteit

De hoeveelheid sloopafval per sloopactiviteit is bepalend voor de vraag of een sloopmelding verplicht is. Als er naar inschatting minimaal 10m3 afval vrijkomt dan is een sloopmelding verplicht. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen.

Een sloopmelding geldt als pas als een geldige sloopmelding als alle benodigde stukken tijdig zijn aangereikt. Een complete sloopmelding bevat: 

 • de melding via het Omgevingsloket;
 • een situatietekening;
 • veiligheids- en werkplan.

Let op: 

 • Als het bouwwerk al lang leegstaat, dan wordt het misschien bewoond door diersoorten zoals vleermuizen. In dat geval is ook een QuickScan Flora & Fauna nodig. 
 • gaat het om een sloopactiviteit die betrekking heeft op een bouwwerk van vóór 1 januari 1994? Dan moet u een asbestinventarisatierapport (opgesteld door een erkend bureau) aanleveren bij de sloopmelding. Als daaruit blijkt dat asbest aanwezig is, dan tevens een werk- en veiligheidsplan voor de asbestverwijdering.

Heeft u bepaalde stukken niet aangeleverd, dan neemt de gemeente contact met u op om de melding alsnog compleet te maken. 

Uitzonderingen op de meldingsplicht

De meldingsplicht voor sloopactiviteiten is niet verplicht als het gaat om:

 • een (ingeschatte) hoeveelheid sloopafval van maximaal 10 m3 die bij de sloopwerkzaamheden is ontstaan. Let op: als het om asbest gaat, geldt deze uitzondering niet
 • het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk
 • slopen op grond van een maatwerkvoorschrift. Hiervan is sprake als gemeente Brunssum in individuele gevallen met maatwerkvoorschriften afwijkt van de algemene rijksregels (Bbl)
 • slopen op grond van een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom
 • het professioneel verwijderen van asbesthoudende materialen in bepaalde installaties en constructies

Tijdig indienen melding

De melding voor de sloopactiviteit moet minimaal 4 weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden zijn ingediend.
In de volgende gevallen is het toegestaan om de melding minimaal 1 week voor het begin van de sloopwerkzaamheden in te dienen. Dat mag wanneer het gaat om:

 • het verwijderen van asbest vanwege reparatiewerkzaamheden of mutatie-onderhoudswerkzaamheden* aan een bouwwerk dat in gebruik is. Daarbij geldt de voorwaarde dat er (bij langer dan 1 week) onnodige leegstand zou ontstaan of dat bewoners een ernstige belemmering van het gebruiksgenot van het bouwwerk zouden ondervinden. 

*) Mutatie-onderhoudswerkzaamheden zijn onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden bij de wisseling van huurders van huurwoninge

 • een particulier die maximaal 35 m2 van de volgende asbesthoudende materialen in z'n geheel verwijdert uit een woonfunctie of nevengebruiksfunctie:
  • geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels (geen dakleien)
  • vloertegels
  • niet-gelijmde vloerbedekking

Kosten

Aan het indienen van een sloopmelding zijn geen kosten verbonden
 

Melden

Digitaal

U geeft de melding door via het Omgevingsloket.

Kosten

Aan het indienen van de melding zijn geen kosten verbonden.