De regionale prestatieafspraken 2024-2028

Op vrijdag 31 mei zijn de Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2024 – 2028, behorend bij de Regionale Woonvisie, ondertekend. Hiermee hebben de zeven Parkstadgemeenten en de negen woningcorporaties en huurdersorganisaties meerjarige afspraken vastgelegd over nieuwe woningbouw en hun gezamenlijke inzet op verbetering van de leefbaarheid in Parkstad.

Wat zijn de Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg?

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties worden geacht om elk jaar ‘Lokale Prestatieafspraken’ te maken. De Regionale Prestatieafspraken zijn meerjarige afspraken op regionaal niveau tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties waar een gezamenlijke koers wordt afgesproken over de regionale woningbouwopgave en het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in wijken. De basis hiervoor is de Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2023 – 2028. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt over de inzet van Rijksmiddelen in concrete projecten waar opgaven in de wijken worden aangepakt.

Wat is de Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2023 - 2028?

Elke vijf jaar wordt er een Regionale Woonvisie vastgesteld. De Regionale Woonvisie Parkstad Limburg ‘Kansrijk wonen, voor iedereen, nu en in de toekomst’ beschrijft grofweg 2 hoofdlijnen: 1. een regionale woningbouwambitie om in de periode 2022 – 2032 minimaal 7.500 nieuwe woningen te realiseren en 2. de volkshuisvestelijke aanpak van hardnekkige leefbaarheidsopgaven in kwetsbare wijken en dorpen, om de ruimtelijke tweedeling in de regio te verkleinen. In de Regionale Woonvisie zijn de ambities van de zeven gemeenteraden van de Parkstadgemeenten vastgelegd m.b.t. thema’s als ‘bouwopgave, herstructurering & transformatie, betaalbaarheid, bijzondere doelgroepen en wonen & zorg, leefbaarheid en duurzaamheid’. 
Met de Regionale Prestatieafspraken wordt vanuit de samenwerkende partijen een bijdrage geleverd aan de realisatie van de twee hoofdlijnen van de Regionale Woonvisie.

Concrete voorbeelden van afspraken die zijn gemaakt in de Regionale Prestatieafspraken;

  • Woningcorporaties gaan in de periode 2024 – 2028 minimaal 1.350 sociale huurwoningen bouwen (270 woningen per jaar). 
  • Partijen hebben in lijn met de woonvisie van de gemeenten ook in de regionale prestatieafspraken de gezamenlijke ambitie vastgelegd om gemengde wijken te realiseren. Woningcorporaties kunnen hier ook een bijdrage aan leveren door middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen te realiseren.
  • Gemeenten en de Stadsregio Parkstad Limburg spannen zich in om de woningbouw te versnellen, o.a. door de mogelijkheden van één gezamenlijke grondprijs voor sociale woningen te onderzoeken en oplossingen te onderzoeken om bestaande woningbouwplannen, gericht op betaalbare koopwoningen, te realiseren. Daarnaast worden de mogelijkheden van een regionaal kader/format (kwaliteitseisen en procedurerichtlijnen) voor conceptuele woningbouw onderzocht, om bij vergelijkbare plannen ‘herhaling van besluitvorming’ en zo de ‘time to market’ te beperken waardoor  woningen sneller én goedkoper gerealiseerd kunnen worden. 
  • Woningcorporaties blijven terughoudend met de verkoop van sociale huurwoningen.
  • Complexen in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat, worden tijdelijk ontzien bij de huisvesting van meer bewoners in een kwetsbare situatie. Op regionaal niveau worden de kwetsbare gebieden vastgesteld en in het overleg tussen gemeenten en woningcorporaties  op lokaal niveau worden keuzes gemaakt of - en welke - wooncomplexen hiervoor in aanmerking komen.
  • Het instrument ‘de Voorzieningenwijzer’ wordt de komende drie jaar wederom collectief regionaal ingezet door de gemeenten en woningcorporaties, zodat  financiële risico’s bij kwetsbare huishoudens teruggedrongen worden.