Omgevingsplan

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment heeft iedere gemeente in Nederland één omgevingsplan.

In het omgevingsplan zijn de gemeentelijke regels opgenomen voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen van een woning of het gebruiken van een perceel voor bedrijfsactiviteiten.

Nu is onder meer in beheersverordeningen en bestemmingsplannen vastgelegd welk gebruik op percelen binnen onze gemeente was toegestaan. Waar het omgevingsplan het gehele grondgebied van de gemeente beslaat, kon een bestemmingsplan ook zien op één aspect (bijvoorbeeld ‘Archeologie’), één gebied (bijvoorbeeld ‘Centrum’) of één specifieke ontwikkeling (bijvoorbeeld een woningbouwontwikkeling). Ook zijn bepaalde aspecten die de fysieke leefomgeving raken nu nog apart geregeld in verordeningen (bijvoorbeeld in de ‘Bomenverordening’).

Het omgevingsplan vervangt al deze beheersverordeningen, bestemmingsplannen en verordeningen. Het bij elkaar brengen van alle gemeentelijke regels die betrekking op de fysieke leefomgeving in een omgevingsplan zorgt voor meer samenhang en overzicht. Zo kunt u makkelijker en sneller zien welke regels er gelden op een perceel binnen de gemeente Brunssum.

Overgangsfase: tijdelijk omgevingsplan

Het is veel werk om alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving op de juiste wijze op te nemen in het omgevingsplan en ervoor te zorgen dat het omgevingsplan ook digitaal goed beschikbaar/zichtbaar is. 

De gemeente heeft tot uiterlijk eind 2031 de tijd om het omgevingsplan op te stellen. Vanaf 1 januari 2024 gelden de huidige beheersverordeningen en bestemmingsplannen, maar ook bepaalde regels van het rijk op het gebied van onder andere milieu en vergunningvrij bouwen van rechtswege als (tijdelijk) omgevingsplan. 

Het omzetten van het tijdelijk omgevingsplan naar het nieuwe omgevingsplan gebeurt niet in één keer. Stapsgewijs zal, door wijzigingen van het tijdelijk omgevingsplan, het nieuwe omgevingsplan worden vormgegeven. Dit kan door de gemeente zelf gebeuren, bijvoorbeeld per gebied of per thema. Het tijdelijk omgevingsplan kan echter ook worden gewijzigd in verband met initiatieven van inwoners of ontwikkelaars.

Het (tijdelijk) omgevingsplan inzien

Een van de doelstellingen van de Omgevingswet is dat het omgevingsrecht inzichtelijker wordt. Concreet betekent dit onder meer dat alle relevante informatie die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving samenkomt op één plek het Omgevingsloket. 

In het Omgevingsloket kunt u, via het tabblad ‘Regels op de kaart’, de regels uit het omgevingsplan bekijken. Ook kunt u binnen het Omgevingsloket een vergunningcheck uitvoeren om erachter te komen of u voor de door u gewenste activiteit op een specifieke locatie een vergunning nodig heeft. 

Afwijken van het (tijdelijk) omgevingsplan

Heeft u een plan om te bouwen, verbouwen, wilt u het gebruik van uw perceel wijzigen of een andere ruimtelijke ontwikkeling realiseren? En voldoet uw plan niet aan het (tijdelijk) omgevingsplan? Dan is een wijziging van het omgevingsplan één van de mogelijkheden om toch medewerking te verlenen aan uw plan. Daarnaast kan een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) mogelijk uitkomst bieden. Met een dergelijke vergunning wordt het omgevingsplan niet direct gewijzigd, maar wordt enkel de specifieke activiteit toegestaan. Wel wordt de BOPA later verwerkt in het Omgevingsplan.

De procedure voor het wijzigen van het omgevingsplan is niet anders dan voor een bestemmingsplanwijziging. Uiteraard moet de wijziging van het omgevingsplan voldoen aan de eisen uit de Omgevingswet.

Bovendien is de gemeente verplicht om de omgeving te betrekken bij een wijziging van het omgevingsplan. Dit heet participatie. Het omgevingsplan wordt ook ter inzage gelegd. Iedereen krijgt vervolgens de mogelijkheid om op het omgevingsplan reageren door middel van een zienswijze. De gemeenteraad is bevoegd om het omgevingsplan vast te stellen. Een belanghebbende die het niet eens is met een wijziging van het omgevingsplan kan hiertegen beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het omgevingsplan, dan kunt u kijken op Omgevingsplan op hoofdlijnen | Informatiepunt Leefomgeving. Voor vragen kunt u uiteraard ook contact opnemen met de gemeente.