Vergunning checken en vooroverleg

Wilt u (ver)bouwen, slopen, een boom kappen, een inrit maken of een container op de weg plaatsen?

U beantwoordt alle benodigde vragen. U krijgt dan een overzicht waarin u ziet waarvoor u een vergunning nodig hebt, een melding moet doen of een informatieplicht hebt. Vanuit de Vergunningcheck kunt u starten met een eventuele aanvraag of melding. 

Is er iets niet duidelijk of heeft u vragen neem dan gerust contact op met de gemeente Brunssum. 

Verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning

Heeft u een idee waarbij u iets wilt gaan doen in de leefomgeving (hieronder verstaan we de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen)? En u wilt weten of uw idee mogelijk is (denk hierbij aan regels over bouwen, geluid, bodem, natuur, verkeer, lucht, water, erfgoed en monumenten)?
Of weet u al dat u een omgevingsvergunning nodig hebt? En wil u weten wat er nodig is om een goede aanvraag te doen? 

In beide gevallen adviseren we u om met ons in gesprek te gaan. Dan kunnen we gezamenlijk bekijken wat wel en niet mogelijk is. Ook kunnen we bespreken hoe u zorgt voor een goede vergunningsaanvraag. Vaak voorkomt u hierdoor onnodige kosten. En uw aanvraag kan sneller behandeld worden. 

U kunt een verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning indienen via loketvergunningen@brunssum.nl of via het Omgevingsloket

Het initiatief wordt besproken op de regietafel. Tijdens de regietafel bespreken verschillende medewerkers van de gemeente of het initiatief haalbaar en wenselijk is. Ook kunnen hieruit tips volgen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Bij een ingewikkelder initiatief kan de gemeente ketenpartners betrekken bij het vooroverleg. Het initiatief wordt dan besproken tijdens een omgevingstafel. Ketenpartners zijn bijvoorbeeld de brandweer, omgevingsdienst, provincie en het waterschap.