Algemene voorwaarden rioolaansluitingen

 1. De aanvraag voor het verkrijgen en hebben van aansluitingen op de gemeentelijke riolering kunt u indienen door gebruik te maken van het daarvoor bestemde digitale of PDF formulier. Het digitale formulier komt automatisch bij de gemeente binnen. Het PDF formulier dient u in te vullen en via de post of e-mail naar de gemeente te verzenden.
 2. Bij de aanvraag behoort een tekening, waarop staan aangegeven alle ingevolge het Bouwbesluit vereiste leidingen, lozingstoestellen, ontluchtingen, ontstoppingsstukken, stroomrichting en aard van het materiaal.
 3. De onder 2 bedoelde afvoerleidingen moeten geheel in overeenstemming met de goedgekeurde tekening worden aangelegd en in stand gehouden conform de toestemming. Indien de afvoerleidingen geheel of gedeeltelijk in afwijking (qua diameter) van deze gewaarmerkte tekening worden aangelegd, dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend en komen de eventueel hieraan verbonden kosten voor rekening van de aanvrager.
 4. De centrale afvoerleiding(en) moet(en) worden aangebracht tot aan de perceelgrens op een door een medewerker van de afdeling Openbare Ruimte aan te wijzen plaats en moet(en) daar bestaan uit een buisleiding met een diameter van tenminste 125 mm. De bovenkant van de rioolbuis dient 1000 mm benedende aanwezige of toekomstige straathoogte te liggen. Op ten hoogste 500 mm afstand vanaf de kruising met de eigendomsgrens moet, op eigen terrein, in de riolering een gelegenheid tot ontstopping worden aangebracht. Alleen bij panden waar geen voortuin of eigen stoep aanwezig is, mag deze voorziening in gemeenteterrein worden getroffen.
 5. Behoudens het onder 4 bepaalde worden alle werkzaamheden op gemeentelijk terrein voor de daadwerkelijke aansluiting van de centrale afvoerleiding(en) tot aan de perceelgrens uitgevoerd door, of in opdracht van, de afdeling Openbare Ruimte.
 6. De kosten van de onder 5 bedoelde werkzaamheden komen ten laste van de aanvrager (kosten conform de legesverordening van de gemeente Brunssum). Het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan d.m.v. de door de gemeente Brunssum toegezonden factuur. Na betaling van de factuur zal de gemeente de werkzaamheden inplannen.
 7. Door onvoorziene omstandigheden kan de daadwerkelijke ligging van de te realiseren aansluiting op gemeentelijk afwijken van de aangewezen plek, zonder dat de aanvrager enige aanspraak op schadeloosstelling kan doen gelden.
 8. Bij gebruik, aanleg of wijziging van de afvoerleiding, anders dan overeenkomstig de privaatrechtelijke toestemming, wordt de aansluiting zonder toestemming van de aanvrager verwijderd, of in overeenstemming met de privaatrechtelijke toestemming gebracht, op kosten van de overtreder.
 9. Toestemming zal (alsnog) worden verleend, indien aan het bepaalde onder 4 wordt voldaan.
 10. Bij gewenste afwijkingen van het onder 4 bepaalde kunnen bij bereikte overeenstemming nadere voorwaarden worden gesteld en zullen de kosten nader worden vastgesteld.
 11. Indien lozingstoestellen lager liggen dan het peilniveau, dient vooraf contact te worden opgenomen met team Beheer, afdeling Openbare Ruimte, waarbij vermeld dient te worden dat de gemeente bij dergelijke aansluitingen nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor enige vorm van wateroverleg.