Provinciale steun voor versterking Brunssums centrum

Brunssum werkt aan een sterk en levendig stadshart door uitvoering te geven aan de Centrumvisie. De transformatie, sloop en nieuwbouw die hiervoor nodig is vergt een grote investering. Provincie Limburg ondersteunt de centrumontwikkeling met een subsidie van 1 miljoen euro gebaseerd op het “Kader Kwaliteit Limburgse Centra”.

De samenwerkingsagenda die hiervoor is opgesteld, werd op 18 oktober bezegeld met een handtekening van gedeputeerde Lia Roefs en burgemeester Wilma van der Rijt.  

 “Het mooie is, dat we de woningbouw van in totaal 190 nieuwe woningen in en direct om het centrumgebied van Brunssum versnellen en daarmee de doorstroming op de toch al krappe woningmarkt bevorderen: de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar” Aldus gedeputeerde Lia Roefs. Roefs vervolgt: “Dit zorgt voor vrijkomende woningen voor starters en jonge gezinnen. Doelgroepen, die we daarmee kunnen behouden voor de gemeente en Regio.” 

Daarnaast wordt ingezet op zowel het transformeren van zowel circa 2.000 vierkante meter leegstaande winkelruimten alsook het onttrekken van eerder geplande 4.000 m2 vierkantmeter overtollige winkelruimten in de Kerkstraat. Hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, verblijven en ondernemen die het centrum aantrekkelijker zullen maken. 
Werken aan een sterker centrum

Het centrum van Brunssum wordt onder handen genomen om er een plek van te maken waar het voor jong en oud en voor elke nationaliteit goed en gezond wonen en werken is. Burgemeester Wilma van der Rijt: “Wij werken aan een centrum waar een middagje winkelen altijd geslaagd is en waar altijd wat gezelligs te doen is. Waar onze inwoners, maar ook mensen van buiten Brunssum, volop kunnen genieten van een hapje en een drankje. En dat niet alleen voor de Brunssumers van nu, maar ook voor toekomstige generaties. Zo versterken we het hart van Brunssum.” 

“Een belangrijk project om die doorstroming op de woningmarkt te bevorderen,” voegt wethouder Jo Mertens toe, “is de ontwikkeling van het Victoriapark. Hier zijn zo’n 60 nieuwe levensloopbestendige woningen in een parkachtige omgeving in het centrum van Brunssum gepland. De bijdrage van de Provincie van één miljoen euro is met name bedoeld om die gebiedsontwikkeling mogelijk te maken.” 

Samenwerking provincie – gemeente 


Vrijwel elke Limburgse gemeente heeft te maken met fysieke, sociale en economische punten in het centrum die aandacht, maar vooral ook een concrete aanpak vereisen. De Provincie Limburg wil die aanpak ondersteunen en doet dat door samen met gemeenten een samenwerkingsagenda op te stellen. In deze samenwerkingsagenda’s worden initiatieven beschreven die in hun samenhang bijdragen aan opgaven in het fysieke, sociale en economische domein en tegemoetkomen aan het realiseren van zowel de provinciale als de gemeentelijke ambities. Zo wordt in gezamenlijkheid een krachtige aanpak tot stand gebracht, gericht op leefbaarheid in Limburgse centra.