Centrumvisie Brunssum 2020 - 2026 (toelichting)

Op 23-09-2020 stelde de gemeenteraad de nieuwe Centrumvisie én het bijbehorende Uitvoeringsprogramma “Centrum Brunssum 2020-2026” vast. Beiden kwamen tot stand na gesprekken met ondernemers, burgers, scholieren en vele, vele anderen.

Doel van deze Centrumvisie is het definiëren van uitgangspunten en randvoorwaarden voor alle doorontwikkelingen en veranderingen die in de stad gaan plaatsvinden. Deze ontwikkelingen ontstaan vaak elders in de wereld en daar zal Brunssum mee om moeten gaan, of beter, op in moeten spelen en er een meerwaarde voor de stad uit halen. De Centrumvisie geeft hiervoor een helder kader en een leidraad.

De Centrumvisie beschrijft de doelen voor de komende jaren en geeft aan waar strategische speerpunten liggen. Verjongen, Internationaliseren en Verduurzamen zijn daarvoor kernwaarden. Alle projecten die in het centrumgebied gaan plaatsvinden zullen hier een link mee (moeten) hebben. Met de functies Wonen, Diensten en Ontmoeten gaan we hier de komende jaren invulling aan geven in samenwerking met ‘de markt’.
Onze lokale ondernemers en ook vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties en investeerders zullen de handschoen op gaan nemen. Als gemeente leggen wij hem klaar…

Van visie naar uitvoeringsplan

Op basis van de centrumvisie is een uitvoeringsprogramma gemaakt voor de periode 2020-2026. In het uitvoeringsprogramma zijn verschillende deelprojecten opgenomen op het gebied van wonen en transformatie, openbare ruimte, leisure en overige centrum thema's. Het uitvoeringsprogramma geeft aan waar daadwerkelijk investeringen zullen gaan plaatsvinden om de centrumvisie tot uitvoering te brengen. Dit biedt duidelijkheid aan de markt en aan publieke en private partijen wat de komende jaren in Brunssum Centrum verwacht kan worden.

De uitvoering van de opgave moet een vernieuwd, attractief en functionerend Centrum van Brunssum opleveren.
Lees meer hierover in de brochure "Centrum Brunssum 2020 – 2026, van visie naar realisatie".

Hoe er in het centrum invulling wordt gegeven aan Duurzame Ontwikkeling is uitgewerkt in dit projectdocument.