Brunssum sluit begrotingsjaar 2022 af met positief resultaat

De gemeente Brunssum sluit het jaar 2022 af met een positief resultaat, van 1,374 miljoen euro. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2022.

Het positief resultaat is te danken aan een aantal meevallers, zoals een hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds van 2,7 miljoen euro. De vergoeding vanuit het Rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen leverde een positief resultaat op van 1,3 miljoen euro. Omdat de WSW (sociale werkvoorziening) beter presteerde dan verwacht, hoefde de gemeente 400.000,- euro minder bij te dragen in de exploitatietekorten. Ook ging er minder geld naar uitkeringen, vanwege een forse uitstroom (bijna 6%) van cliënten uit de bijstand.

Impuls

Er waren ook tegenvallers. Zo liet de Grondexploitatie een tekort zien van 3,7 miljoen euro. Dit is onder meer een direct gevolg van gewijzigde plannen voor de ontwikkeling van het centrum van Brunssum. Ook de Jeugdzorg liet een tekort zien, van 1,3 miljoen euro.

Wethouder Financiën Jaimy van Dijk is niettemin tevreden met het resultaat over 2022. "Het overschot van bijna 1,4 miljoen euro op een begroting van 115 miljoen euro betekent dat we er steeds beter in slagen om realistisch te begroten. We hebben natuurlijk tegenvallers gehad, zoals bij de grondexploitatie, maar die zijn het gevolg van welbewuste keuzes voor kwalitatieve investeringen, zoals een impuls voor een duurzaam centrumgebied en het ontwikkelen van nieuwe woningbouwprojecten. Bovendien hebben we als lokale overheid ook een verantwoordelijkheid om, in deze economisch moeilijke tijden, ook onze meest kwetsbare inwoners te helpen in hun noden".

Financiële onzekerheid

Uit de Jaarstukken blijkt dat de gemeente Brunssum de zaken financieel op orde heeft. Toch zijn er zorgen voor de toekomst. Vanaf 2026 krijgen de gemeenten in Nederland structureel 3 miljard euro minder voor de uitvoering van de gemeentelijke (zorg)taken. Dat betekent een toenemende financiële onzekerheid en een grotere druk op de ambities van het gemeentebestuur om een toekomstbestendig Brunssum verder vorm en inhoud te geven, zowel in ruimtelijk-economisch als in sociaal-maatschappelijk opzicht.

Wethouder Van Dijk: "Op de jeugdzorg hebben we al jarenlang tekorten. De uitvoering van de Wmo begint ook steeds meer te knellen, vanwege de toenemende vergrijzing. En dan zijn er nog onze ambities en de vele ruimtelijke en maatschappelijke projecten die in de komende jaren in de uitvoering zullen gaan. We zullen daarom de komende jaren extra goed moeten letten op het vinden van een verantwoorde balans tussen onze ambities en onze middelen".

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om het positieve resultaat over 2022 in te zetten voor de Parkstad Route en voor de energietoeslag.

De gemeenteraad van Brunssum bespreekt de Jaarstukken 2022 in de vergadering van 11 juli 2023.