Inzage ontwerp Regionale Woonvisie Parkstad Limburg – onderdeel gemeente Brunssum

Sinds 30 maart ligt het ontwerp van de Regionale Woonvisie Parkstad Limburg – onderdeel gemeente Brunssum ter inzage gedurende 6 weken. Om wonen en leven in Brunssum goed te houden en te blijven verbeteren, stelt de gemeente iedere vijf jaar een woonvisie op. In de woonvisie wordt beschreven wat de gemeente voor ogen heeft op het gebied van wonen en hoe ze daar samen met bewoners en andere partners aan wil gaan werken.

Bijzonder aan de woonvisie van Brunssum is dat deze gezamenlijk is gemaakt met de andere gemeenten in de regio Parkstad Limburg, te weten Beekdaelen, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal. In plaats van zeven losse woonvisies is één gezamenlijke woonvisie in Parkstad Limburg gemaakt die vervolgens door elke gemeente lokaal is uitgewerkt. Hiermee wordt aangesloten bij de beleving van de bewoners en van de andere belanghebbenden, dat deze gemeenten sterk met elkaar verbonden zijn. Daarmee wordt tevens geborgd, dat de beleidskeuzes op elkaar zijn afgestemd. Samen kunnen bovendien ambities worden verwezenlijkt die de gemeenten zelfstandig niet kunnen waarmaken. Samen komen we verder. De woonvisie voor Brunssum 2023 – 2028 is daarom grotendeels gelijk aan de nieuwe woonvisie van de andere gemeenten van Parkstad Limburg. 

Toelichting voor iedereen 

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken hierbij dan ook overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening bekend dat de concept-regionale en lokale woonvisie met ingang van 30 maart t/m 11 mei 2023 voor iedereen gedurende kantoortijden bij de gemeentewinkel van Brunssum, Loket Vergunningen, aan het Lindeplein 1 in Brunssum, ter inzage ligt. De concept-woonvisie kan ook worden ingezien via de gemeentelijke website en zal worden toegelicht tijdens een openbare raadsinformatiebijeenkomst op 18 april 2023. Deze is voor eenieder te volgen via https://brunssum.bestuurlijkeinformatie.nl/.Wie dat wil kan ook als toehoorder aanwezig zijn in de Raadzaal in het gemeentehuis aan het Lindeplein in Brunssum. 

Zienswijze 

Inwoners en in de gemeente een belang hebbende, natuurlijke en rechtspersonen kunnen gedurende deze termijn zowel mondeling als schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het schriftelijk indienen van zienswijzen. Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 6440 AG Brunssum. Mondelinge reacties kunnen worden gericht aan de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed, bereikbaar via telefoonnummer 06-21659184.